PATVIRTINTA

VšĮ Švenčionių rajono PSPC

2016-11-07 direktoriaus įsakymu Nr. T-120


Viešosios įstaigos Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros
centro

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

VŠĮ ŠVENČIONIŲ  PSPC VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ PAPILDYMAS, 2018 m. lapkričio 2 d.

1.

Bendrosios nuostatos

1.1. Viešosios įstaigos Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau vadinama- įstaiga) vidaus tvarkos taisyklės parengtos Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 46 straipsnio reikalavimus ir atsižvelgiant į įstaigos veiklos specifiką.

1.2. Šios vidaus tvarkos taisyklės gali būti keičiamos arba papildomos pasikeitus atitinkamiems įstatymams, kitiems teisės aktams, įstaigos veiklos kryptimis ar profiliams.
2.

Pacientų kreipimosi tvarka

2.1. Įstaigos pacientai – vaikai ir suaugusieji.

2.2. Pacientai registruojami įstaigos registratūroje.

2.3. Pacientų registracija registratūroje:

2.3.1. Pacientai registruojami įstaigos darbo laiku – telefonu arba jiems atvykus į įstaigos registratūrą. Pacientui užsiregistravus telefonu ir atvykus į įstaigą arba užsiregistravus įstaigos registratūroje, jam išduodama apsilankymo kortelė, kurioje nurodomas kabineto numeris, gydytojo pavardė, paciento apsilankymo data (mėnuo, diena) ir valanda. Apie paciento apsilankymo terminus atžymima įstaigos žurnale.

Esant skubiam atvejui, pacientą gydytojas gali priimti ir be apsilankymo kortelės (jei jų tam laikui nėra)

2.3.2. Pacientas gali užsiregistruoti pats ar tai gali padaryti jo tėvai ar globėjai.

2.3.3. Pacientui ar jį norinčiam užregistruoti asmeniui registracijos metu suteikiama informacija apie įstaigoje teikiamų paslaugų rūšis, dirbančius sveikatos priežiūros specialistus, jų kvalifikaciją, darbo grafiką.

Jei yra laisvų priėmimo valandų, pacientas turi teisę pasirinkti labiausiai jam tinkamą priėmimo laiką, o atskirais atvejais ir sveikatos priežiūros specialistą.

Registruojant pacientui pasiūloma palikti savo telefono numerį. Pacientas registruojamas ne anksčiau kaip prieš 7 dienas iki priėmimo dienos.

2.3.4. Atvykdamas paskirtu laiku pacientas turi turėti pasą ar kitą asmenybę patvirtinantį dokumentą, o jeigu bus teikiamos paslaugos, apmokamos iš draudimo lėšų – dokumentą, patvirtinantį paciento draudimą privalomuoju ar savanorišku sveikatos draudimu.

Vaikams iki 16 metų dokumentų pateikti nereikia.

Išimtinais atvejais pacientui pageidaujant ir gydytojui sutikus galima anoniminė konsultacija.

2.3.5. Jei pacientui yra skirtas konkretus priėmimo laikas ir įstaiga savo iniciatyva nori jį pakeisti, naujas priėmimo laikas pacientui, palikusiam telefono numerį, turi būti praneštas ne vėliau kaip prieš 12 valandų iki planuoto priėmimo pradžios.

2.3.6. Pacientas negalintis atvykti į priėmimą nustatytų laiku, turi telefonu pranešti apie tai įstaigos registratūrai.

2.3.7. Į Švenčionių PSC pacientai registruojasi atskiriu telefonu arba pačiame PSC.

2.3.8. Šeimos gydytojas (esant reikalui, ir kiti gydytojai) teikia paslaugas pacientų namuose, savo ligoniams. Suaugusieji aptarnaujami 3 dienų laikotarpiu, vaikai- iškvietimo dieną.
3.

Pacientų teisės ir pareigos įstaigoje

3.1. Pacientas turi šias teises:

3.1.1. teisę gauti pilną informaciją apie teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas ir galimybes jomis pasinaudoti, taip pat apie taikomus diagnostikos ir gydymo
metodus, jų galimas pasekmes, leisti juos taikyti ar jų atsisakyti;

3.1.2. teisę gauti kvalifikuotą sveikatos priežiūrą (pagalbą) įstaigoje
teikiamų paslaugų ribose;

3.1.3. teisę pasirinkti gydytoją, slaugos specialistą įstaigoje, gauti
informaciją apie gydytojo ir kitų sveikatos priežiūros specialistą vardą, pavardę, pareigas,
kvalifikaciją;

3.1.4. teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę,
taip pat turi teisę į šios informacijos konfidencialumą. Nepilnamečiams ar neveiksniems
asmenims minėta informacija privalo būti suteikiama dalyvaujant jų
įstatyminiams atstovams. Paciento pageidavimu turi būti pateikta ligos
istorija, ambulatorinė kortelė ar kiti paciento medicinos dokumentai,
išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar
sukelti pavojų jo gyvybei. Tokiais atvejai apie informacijos teikimo
ribojimus gydantis gydytojas pažymi ligos istorijoje. Psichikos ligonio
teisės susipažinti su paciento medicinos dokumentais ypatumus nustato
Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.

3.1.5. teisę prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo ligos istorijos ar
kitų medicinos dokumentų kopijos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Gydytojas privalo
paaiškinti pacientui įrašų jo ligos istorijoje prasmę. Jeigu paciento
reikalavimas yra pagrįstas, gydytojas privalo ištaisyti, užbaigti,
panaikinti ar pakeisti netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba
duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga. Jeigu gydantis
gydytojas nesutinka su tokiu paciento pageidavimu, ar paciento pageidavimus
pagrįstas, sprendžia gydytojų konsiliumas.

3.1.6. teisę kreiptis į įstaigos administraciją visais iškilusiais
ginčytinais klausimais,

ginčyti gautų sveikatos priežiūros paslaugų tinkamumą ar kokybę, įstatymų
nustatyta tvarka gauti atlyginimą už žalą, patirtą gaunant paslaugas;

3.1.7. teisę atsisakyti siuntimo (rekomendacijos) į kitą asmens sveikatos
priežiūros įstaigą;

3.1.8. teisę sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo. Pacientas negali būti
gydomas ar jam teikiama kokia kita sveikatos priežiūra ar slauga prieš jo valią, jeigu
Lietuvos Respublikos įstatymų nenustatyta kitaip;

3.1.9. teisę reikalauti, kad jam būtų taikomos mokslu pagrįstos
nuskausminančios priemones, kad jie nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų;

3.1.10. teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir sveikatos
priežiūros įstaigos personalo pagarbų elgesį teikiant paslaugas pacientui bei jam
mirus. Kiekviena intervencija į paciento sveikatą, įskaitant tyrimus, turi
būti atliekama laikantis atitinkamų profesinių pareigų ir standartų;

3.1.11. teisę į privataus gyvenimo neliečiamybę. Informacija apie pacientų
gyvenimo faktus gali būti renkama ligos istorijai pacientų sutikimu ir jei, gydančio
gydytojo nuomone, tai yra būtina diagnozuoti ligą, gydyti ar slaugyti;

3.1.12. teisę į neatidėliotiną būtinąją medicinos pagalbą. Būtinoji
medicinos pagalba pacientui turi būti suteikta neatidėliotinai. Gelbstint asmenų , kuriems
dėl nelaimingo atsitikimo, avarijų, ekologinių ir gaivalinių nelaimių arba
dėl ūmaus susirgimo yra būtina medicinos pagalbą, gyvybę, pirmąją medicinos
pagalbą privalo nedelsdami suteikti sveikatos priežiūros specialistai ir
kiti asmenys, buvę kartu su nukentėjusiais ar ligoniais nelaimintų
atsitikimų ar gyvybei pavojingo ūmaus susirgimo vietose ir pagal nustatytą
tvarką privalantys tokią pagalbą teikti. Jei reikiamos rūšies medicinos
pagalbos nėra galimybių suteikti įstaigoje, įstaigos administracija turi
informuoti pacientą, kur jis gali gauti tokią pagalbą, o prireikus ir
transportuoti;

3.1.13. turi kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir
kituose teisės aktuose.

3.1.14. Pacientai, įskaitant nepilnamečius pacientus nuo 16 iki 18 metų,
gali būti gydomi arba jiems teikiama kokia kita sveikatos priežiūra ar
slauga, tik kai yra jų sutikimas. Sveikatos priežiūra ar slauga
nepilnamečiams pacientams iki 16 metų teikiama, kai yra jų atstovų
sutikimas, išskyrus atvejus, jei tokio sutikimo prašymas prieštarautų
nepilnamečio paciento interesus.

3.1.15. Pacientas turi būti supažindintas su metodikų ypatybėmis ir jam
turi būti suteikta

pasirinkimo galimybė. Pacientų, įskaitant nepilnamečius pacientus nuo 16
iki 18 metų, pasirinkimas įforminamas raštu. Už nepilnamečius pacientus iki
16 metų, taip pat už kitus pacientus, kurie dėl savo būklės negali
objektyviai vertinti diagnostikos ir gydymo metodikų, pasirenka ir pasirašo
jų atstovai. Jeigu yra nesutarimu tarp nepilnamečio paciento iki 16 metų ir
jo atstovų, tai diagnostikos ir gydymo metodikas parenka gydytojų
konsiliumas, atsižvelgiant į nepilnamečio interesus.

3.1.16. Prieš prašant šio straipsnio 3.1.12 dalyje nurodyto sutikimo,
pacientui (jo atstovui) išaiškinami intervencijos į paciento sveikatą tikslas, pobūdis,
padariniai ir pavojai. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas apie
visas asmens sveikatos priežiūras paslaugas turi įrašyti į paciento
medicinos dokumentus. Sutikimas dėl paslaugų, dėl kurių nesudaryta
sveikatos priežiūros paslaugų sutartis, patvirtinamas paciento (jo atstovo)
parašu paciento medicinos dokumentuose.

3.1.17. Pacientas bet kada raštu gali atšaukti savo sutikimą gydytis. Kai
pacientas yra tokios sveikatos būklės, kad negali pareikšti savo valios dėl sutikimo
gydytis ir dėl diagnostikos bei gydymo metodikų pasirinkimo, kiek įmanoma,
nepakenkiant paciento interesams, atsižvelgdama į jo anksčiau raštu
pareikšta valią. Kai nėra nustatyta tvarka išreikštos paciento (jo atstovo)
valios, slauga , diagnostika ir gydymas gali būti taikomi tik įstatymų
nustatytais pagrindais ir tvarka, kai yra reali grėsmė paciento arba
aplinkinių asmenų sveikatai ar gyvybei. Teikiant būtinąją (pirmąją ar
skubiąją) medicinos pagalbą pacientui, kuris dėl amžiaus ar sveikatos
būklės negali tinkamai išreikšti savo valios, yra būtinas paciento atstovo
sutikimas. Pacientas, kiek įmanoma, dalyvauja, kai sprendžiamas sutikimo
gydyti klausimais. Pagalba gali būti teikiam be atstovo sutikimo, jei jo
nėra arba sutikimo negalima gauti laiku, arba atstovas atsisako sutikimą, o
medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus. Apie tai
pažymima paciento ligos istorijoje.

3.1.18. Jeigu paciento, kuris dėl amžiaus ar sveikatos būklės negali
išreikšti savo valios, atstovas atsisako duoti sutikimą gydyti, kuris nėra skubus, o medicinos
pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus, tokiam pacientui gydymas
galimas, jei yra gydytojų konsiliumu, sveikatos priežiūros įstaigos
medicinos etikos komisijos ar Lietuvos bioetikos komiteto sutikimas.
Gydančio gydytojo prašymu sveikatos priežiūros įstaigos administracija
sudaro gydytojų konsiliumą. Į Medicinos etikos komisiją ar Lietuvos
bioetikos komitetą gali kreiptis sveikatos priežiūros įstaigos
administracija ar gydantis gydytojas. Paciento, psichikos ligonio,
nesugebančio teisingai įvertinti savo sveikatos būklės, gydymo ypatumus
nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas. Visais atvejais
pacientas, kiek įmanoma, dalyvauja duodamas sutikimą gydyti.

3.2. Paciento pareigos:

3.2.2. vykdyti gydytojų ar kitų sveikatos priežiūros specialistų
paskyrimus, rūpintis savo sveikata;

3.2.3. informuoti gydytoją ar kitą sveikatos priežiūros specialistą, kuris
teiks jam paslaugas, apie turimą ypač pavojingų užkrečiamų ligų infekciją, tuo metu
naudojamus vaistus, žinomas organizmo alergines reakcijas;

3.2.4. laiku ir pilnai sumokėti už įstaigoje teikiamas mokamas sveikatos
priežiūros paslaugas ir kt.
4.

Nemokamų paslaugų nomenklatūra ir asortimentas, jų teikimo įstaigoje
tvarka

4.1. Įstaiga sudaro sutartis su Teritorinėmis ligonių kasomis dėl paslaugų
apmokėjimo iš Teikiamos šios nemokamos paslaugos tik prisirašiusiems prie VšĮ Švenčionių
rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pacientams (draustiems
privalomuoju sveikatos draudimu):

4.1.1. Šeimos gydytojo priėmimas ir/ar konsultacija;

4.1.2. Vidaus ligų gydytojo priėmimas ir/ar konsultacija;

4.1.3. Vaikų ligų gydytojo priėmimas ir/ar konsultacija;

4.1.4. Chirurgo priėmimas ir/ar konsultacija;

4.1.5. Akušerio ginekologo priėmimas ir/ar konsultacija;

4.1.6. Nėščiųjų profilaktiniai sveikatos tikrinimai;

4.1.7. Siuntimai specialisto konsultacijoms;

4.1.8. Gydytojo odontologo apžiūra: burnos higiena, dantų gydymas*,
chirurginės intervencijos, protezavimo paslaugos.

4.1.9. Laboratoriniai tyrimai: bendras kraujo tyrimas, bendras šlapimo
tyrimas, gliukozės tyrimas iš kapiliarinio kraujo, cholesterolio tyrimas iš
kapiliarinio kraujo, kraujo paėmimas iš venos tyrimams**, eritrocitų
nusėdimo greičio nustatymas, tyrimai enterobiozei, helmintozėms nustatyti,
slapto kraujavimo nustatymas; glikozilinto hemoglobino nustatymas, šlapalo
koncentracijos nustatymas, kreatinino nustatymas ,K, Na koncentracijos
nustatymas, CRB, SPA ,INR, ADTL ,kraujo grupės ir Rh faktoriaus nustatymas,
lyties takų išskyrų mikroskopinis tyrimas, AST ,ALT, Šarminė fosfatazė, FE,
GGT ,lipidograma, iFOBT.

4.1.10. Elektrokardiogramų užrašymas;

4.1.11. Vaikų, suaugusiųjų profilaktiniai sveikatos tikrinimai***;

4.1.12 Vaikų ir suaugusiųjų skiepijimai****;

4.1.13. Visų būtiniausių medicininių pažymų išrašymas*****;

4.1.14. Kompensuojamųjų receptų išrašymas;

4.1.15. Procedūrų atlikimas – injekcijos į veną, injekcijos į raumenis,
lašelinės infuzijos, žaizdų perrišimas, pooperacinių siūlų išėmimas;

4.1.16. Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos teikiamos nemokamai visiems

Lietuvos Respublikos gyventojams.

4.1.17. Laikino nedarbingumo ekspertizė;

4.1.18. Medicininė ir socialinė ekspertizė;

4.1. 19. Mirties liudijimo išdavimas, esant aiškiai mirties priežasčiai ir
tik apžiūrėjus lavoną.

Paaiškinimai:

*- už plombines medžiagas mokama (išskyrus vaikus, paauglius iki 18m.
amžiaus, bei socialiai remiamus asmenis, turinčius išduotą vietinio soc.
rūpybos skyriaus pažymą);

** – mokama kai tyrimų pageidauja pacientas savo iniciatyva, ar nori
kartoti dažniau nei priklauso;

*** – už privalomus sveikatos tikrinimus (dėl darbo) apmoka darbdavys ar
kiti fiziniai ar juridiniai asmenys;

**** – už papildomus skiepus moka patys;

***** – už pažymas išduotas vairuotojams mėgėjams, norintiems įsigyti
civilinį ginklą, vykstantiems į užsienį, aviatoriams mėgėjams,
laivavedžiams susimoka pacientas arba už jį moka kiti fiziniai ar
juridiniai asmenys.
5.

Pacientų siuntimo į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas tvarka

5.1.Jeigu įstaigoje nėra galimybių suteikti pacientui jam būtinas sveikatos
priežiūros paslaugas, pacientas turi būti nukreipiamas į kitas asmens sveikatos
priežiūros įstaigas, išrašant jam siuntimą ir išsamiai paaiškinant tokio
sprendimo pagrįstumą.
6.

Ginčių ir konfliktų tarp įstaigos ir pacientų sprendimo tvarka

6.1.Nepatenkintas sveikatos priežiūros pacientas, jo tėvai ar globėjai,
turi teisę kreiptis į įstaigos administraciją.

6.2.Pacientų gauti skundai ir pareiškimai nagrinėjami pagal įstaigos
Pacientų skundų ir pareiškimų nagrinėjimo tvarką.

6.3.Pacientų skundai ir pareiškimai nagrinėjami vadovaujantis įstaigos
patvirtinta Skundų ir pareiškimų nagrinėjimo tvarka. Administracija į paciento skundą ar
pareiškimą privalo atsakyti per penkias darbo dienas. Jei konkretus skundo
ar pareiškimo išnagrinėjimui šio termino neužtenka, administracija gali jį
pratęsti informuojant apie tai pacientą.

6.4.Pacientas turi teisę apskųsti įstaigos veiklą Sveikatos apsaugos
ministerijai, kitoms kontroliuojančioms institucijoms, teismui.
7.

Informacijos pacientui ir jo artimiesiems apie paciento būklę teikimo
tvarka

7.1.Informacija apie paciento sveikatos būklę paprastai teikiama tik pačiam
pacientui ar jo tėvams.

7.2.Informacija kitiems asmenims apie paciento sveikatos būklę, diagnozę,
prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą
turi būti laikoma konfidencialia.

7.3.Tokia informacija kitiems asmenims gali būti suteikta tik turint
raštišką paciento sutikimą. Sutikimas nėra būtinas, jei informacija yra suteikiama asmenims,
tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientus, atliekantiems
pacientų sveikatos ekspertizę, kai susipažinti su informacija kreipiasi
teismas, komisija ar kitos valstybės institucijos, kurioms tokią teisę
suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai, taip pat institucijoms, kurioms
Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę kontroliuoti sveikatos
priežiūros veiklą.

7.4.Informacija nepilnamečiui pacientui, jo tėvams ar globėjams pateikiama
jiems suvokiama forma paaiškinant specialius terminus; jei yra nesutarimų tarp
jų, gydytojas, pateikdamas informaciją, vadovaujasi nepilnamečio
interesais.

7.5.Informacija telefonu apie paciento sveikatos būklę neteikiam.

7.6.Informacija apie paciento sveikatos būklę negali būti teikiama
pacientui prieš jo valią.

7.7.Informaciją apie pacientą pateikiama ne vėliau kaip per 10 kalendorinių
dienų nuo prašymo gavimo dienos.

7.8.Teikiamą informaciją apie pacientą pasirašo gydantys ar gydęs
gydytojas. Lydraštį pasirašo įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.
8.

Ambulatorinių kortelių, kitų medicininių dokumentų nuorašų darymo,
išdavimo pacientui ar kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims tvarka

8.1.Ambulatorinių kortelių ir kitų medicininių dokumentų nuorašai išduodami
pacientui, jam ar jo įstatyminiam atstovui paprašius. Ši paciento teisė gali būti
ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.2.Ambulatorinių kortelių ir kitų medicininių dokumentų nuorašai daromi
paciento lėšomis.

8.3.Kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims ambulatorinių kortelių ir
kitų medicininių dokumentų nuorašai gali būti išduodami tik pateikus paciento prašymą ar
įgaliojimą arba Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais išimtiniais
atvejais.
9.

Įstaigos darbo laikas

9.1.Įstaigos administracijos, kitų tarnybų darbo laikas nurodomas
informacinėje lentoje, kuri turi būti prieinama pacientams susipažinti.

Asmens sveikatos priežiūros paslaugos Įstaigoje teikiamos pirmadieniais – penktadieniais:

Poliklinikoje – nuo 7.00 val. iki 17.00 val.;

Medicinos punktai – pirmadieniais-penktadieniais nuo 8.00 val. iki 16.00 val.;

Pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.30 val.;

Iškvietimai į namus registruojami darbo dienomis poliklinikos ir medicinos
punktų darbo metu.

Įstaigos nedarbo metu asmens sveikatos priežiūros paslaugos prie jos
prisirašiusiems gyventojams teikiamos Viešosios įstaigos Švenčionių
ligoninės Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje.

Įstaigos administracijos darbo laikas: pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo
8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.30 val.,
Pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.

Darbuotojas pietų pertrauką naudoja savo nuožiūra. Jis šiuo laiku gali
palikti darbo vietą arba pasilikti joje. Pacientai medicinos personalo
pietų pertraukos metu neaptarnaujami.
10.

Darbų saugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos

10.1. Įstaigos personalo saugumas – tai darbo vietų saugumo užtikrinimas,
darbuotojų atsakomybės šioje srityje formavimas.

10.2. Personalo saugumas įgyvendinimas, vykdant šiuos teisės aktus: Žmonių
saugos darbe įstatymą, Įstaigos veiklos nuostatus, pareigybines instrukcijas, pravedant
įvadinį (priimant į darbą) ir periodinius (1-2 kartus metuose) darbo saugos
instruktažus, supažindinant darbuotojus su priešgaisrinės saugos instrukcija.

10.3. Už darbuotojų supažindinimą (pasirašytinai) su saugos darbe
normatyviniais dokumentais atsakingas įstaigos administracijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

10.4. Darbuotojai privalo susipažinti (pasirašytinai) su saugos darbe
normatyviniais dokumentais, dalyvauti periodiniuose instruktažuose. Už saugos darbe
normatyvinių dokumentų (su kuriais supažindinti) reikalavimų nesilaikymą
darbuotojai atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
11.

Paciento turimų dirbinių iš brangiųjų metalų, brangių protezų ir pinigų

registravimo ir saugojimo tvarka

11.1. Pacientų turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, brangūs protezai ir
pinigai įmonėje saugojimui nepriimami ir įmonė už juos neatsako.

 12.

Nuotolinės pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimo tvarka:

12.1. Nuotolinės sveikatos priežiūros paslauga ( toliau –NSP paslauga) tai šeimos gydytojo komandos (šeimos, vidaus ligų, vaikų ligų gydytojas, kartu dirbantis slaugytojas) nario paslauga pacientui, jam nevykstant į įstaigą. Šios paslaugos paskirtis – skirti pacientui pakartotinius tyrimus, tęsti vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių skyrimą, paaiškinti pacientui ar jo atstovui atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą, vaistų ar MPP vartojimą.

12.2. Pacientas (ar jo atstovas pagal įstatymą arba pagal pavedimą ), pageidaujantis gauti NSP, kreipiasi į įstaigos registratūrą nuo 12.00 val.

12.3. Registratūros darbuotojas identifikuoja pacientą, kuris, (ar jo atstovas) privalo nurodyti vardą, pavardę ir paskutinius 3 asmens kodo skaičius,  bei registruoja pacientą NSP paslaugai gauti. Patikslina paciento ( ar jo atstovo) kontaktinį telefono numerį ir informuoja pacientą kada su juo susisieks šeimos gydytojo komandos narys.

12.4. Šeimos gydytojo komandos narys jo darbo metu nuo 14.00 iki 15.00 skambina pacientui ( ar jo atstovui) nurodytu kontaktiniu telefono numeriu ir identifikuoja pacientą, kuris privalo nurodyti paciento vardą, pavardę bei 3 paskutinius asmens kodo skaičius.

12.5. Pacientą ( ar jo atstovą) NSP planinei paslaugai gauti gali ir šeimos gydytojo komandos narys paskutinio apsilankymo metu.

12.6. Prieš pirmą NSP paslaugos teikimą pildomas ir duodamas pacientui pasirašyti

paciento ( ar jo atstovo) sutikimas gauti NSP.

12.7. Identifikavęs pacientą šeimos gydytojo komandos narys išsiaiškina subjektyvią paciento sveikatos būklę ( vadovaudamasis paciento ar jo atstovo suteiktais duomenimis) ir sprendžia dėl tolimesnio NSP teikimo.

12.8. Šeimos gydytojo komandos nariui suteikus NSP paslaugą, formoje Nr. 025/a „Asmens sveikatos istorija“, nurodoma NSP paslaugos suteikimo data, laikas, naudotos informacinės ir ryšių technologijos, paciento kreipimosi priežastis, subjektyvi paciento sveikatos būklė (arba gali būti nurodomas su NSP paslaugos teikimu susijusios skaitmeninės medžiagos atsekamumas) ir suteikta paslauga;

12.9. Kai nusprendžiama neteikti NSP paslaugos, pacientas registruojamas apsilankymui pas šeimos gydytojo komandos narį įprastine tvarka. NSP paslauga gali būti neteikiama jei:

12.8.1. negalima įsitikinti paciento ar atstovo pateikiamų duomenų apie sveikatą tikrumu;

12.8.2. prašoma paslauga nėra NSP paslauga, nes tai naujas gydymo atvejis;

12.8.3. šeimos gydytojo narys negali įvertinti paciento sveikatos būklės be apžiūros;

12.8.4. prašoma paskirti vaistų ar MPP, kurių pacientas anksčiau nevartojo;

12.9. Pacientas ar jo atstovas prisiima atsakomybę už informacinėmis ar elektroninio ryšio technologijomis pateiktų duomenų apie paciento sveikatos būklę teisingumą.

12.10. NSP paslaugos teikiamos vadovaujantis VšĮ Švenčionių rajono PSPC Nuotolinės pirminės ambulatorinės asmens sveikatos    priežiūros paslaugos teikimo tvarkos aprašo bei nacionalinių teisės aktų nuostatomis“

Close Menu
Skip to content